fbpx

Website disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.schoonriool.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nijhuis Rioolreiniging is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nijhuis Rioolreiniging.

 

Geen garantie op juistheid

 

Voor de dienstverlening die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nijhuis Rioolreiniging te mogen claimen of te veronderstellen. Nijhuis Rioolreiniging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.schoonriool.nl op deze pagina.