fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden NRR Nijhuis Riool Reiniging

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en NRR worden overeengekomen.
1.2 Van deze voorwaarden kan slecht rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voor zover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en NRR is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover NRR toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft NRR het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen van NRR zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever van de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc., van de juistheid waarvan NRR mag uitgaan.

2.3 Een door de opdrachtgever aan NRR verstrekte opdracht bindt NRR slechts indien deze door de directie van de NRR, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd te verklaren personen, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door NRR is gemaakt.

Artikel 3 – Algemene verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat NRR tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door NRR in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft NRR op eerste verzoek alle inlichtingen die NRR voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

3.2 Indien de werkzaamheden van de NRR geen normalendoorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Meer – en minderwerk

4.1. De werkzaamheden van NRR zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 5 – (Op) levertijden

5.1 Door NRR opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient NRR dan ook vooraf schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop NRR beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, etc..

Artikel 6 – Overmacht

6.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van NRR met zich meebrengt.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Bij reiniging- en inspectie werkzaamheden verbindt NRR zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Evt. klachten worden 2 maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders, tanks, putten e.d. reeds een maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

7.2 Ten aanzien van het door NRR geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van de NRR verleend. Indien het door NRR geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft NRR geen garantie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 NRR aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden is of lijden als gevolg van toepassing van de reinigingsmethode van NRR en/of haar ondergeschikte en/of haar hulppersoon, waarbij opdrachtgever NRR ter zake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.

8.2 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van NRR naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door NRR in rekening gebrachte factuurbedrag, of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die NRR ter zake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 9 – Prijzen

9.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn excl. BTW.

9.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die NRR maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door NRR in rekening gebracht.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van NRR plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of na uitvoering der opdracht al naargelang het eerste voorvalt.

10.2 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is opdrachtgever over de gefactureerde bedragen inclusief BTW, alsmede over de eventuele krachtens de in deze algemene voorwaarden verschuldigde incasso kosten een rente verschuldigd van 5% per maand over elke maand dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand zal gelden.

10.3 Betaling van de factuurbedragen dient steeds plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

10.4 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen, welke het langst open staan.

Artikel 11 – Incassokosten

11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €340,00 onder het voorbehoud dat NRR vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade kan vorderen indien deze hoger is.

Artikel 12 – zekerheidsstelling

12.1 NRR is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidsstelling te ontvangen.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is ter zake van enige op hem rustende verplichtingen of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft NRR het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 Op alle met NRR gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

Najaarsweg 50

7532 SK Enschede

Plan route

Regio Enschede: 053 - 461 88 61

Regio Oldenzaal/Ootmarsum: 0541 - 750 444

Regio Hengelo/Borne: 074 - 202 00 03

Regio Almelo/Tubbergen: 0546 - 200 001

Bel mij terug

Bel mij terug